YAYIN İLKELERİ


Dergiye gönderilen makaleler dil ve anlatım açısından açık ve anlaşılır olmalı ve özet ve anahtar kelimeler içermelidir. Özet en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelime sayısı beşi geçmemelidir. Özette kaynak veya atıf gösterilmemelidir. Bu kısımda çalışmanın amacı, yöntemi, örneklem/denek/çalışma grubu, kullanılan araç/araçlar, önemli bulgular, önemli sonuçlardan birer paragraf olarak bahsedilmelidir. Türkçe gönderilen makaleler için Özet ve Anahtar Kelimeler başlıklarla birlikte hem Türkçe hem İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır. Türkçe gönderilen makaleler için Özet ve Anahtar Kelimeler başlıklarla birlikte hem Türkçe hem İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.

Makaleler yazarların ismini içermelidir. Ekler gibi tüm tamamlayıcı materyaller Word makale dosyasına eklenmelidir.

Makalenin ana metin dosyası şu sırada olmalıdır:

a)      Makale Başlığı,

b)      Özet ve anahtar kelimeler,

c)      Ana metin,

d)      Kaynakça,

e)      Tablo ve şekiller

Makalenin başlık sayfası,

a)      makale başlığını,

b)      yazarın/ların isim ve bağlı bulundukları kurumunu/larını,

c)      iletişim kuran yazarın isim, adres, telefon numarası ve elektronik posta bilgisini,

d)      yazarın/ların kısa özgeçmiş bilgisini içermelidir.

Tablo ve şekiller dâhil olmak üzere gönderilen yazılar en çok 25 sayfa ve A4 sayfa boyutunda olmalıdır.

 

YAZIM KURALLARI

Sayfa Yapısı: Makaleler, üst ve alt 5,5 cm, sağ ve sol 4,3 cm cilt payı (0), sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

Metin Yapısı: Makaleler Microsoft Word kullanılarak, Calibri karakteri ile 12 punto, tek satır 6 nk paragraf aralıklarıyla yazılmalıdır. Makale başlığı büyük harflerle, alt başlıklar ise küçük harflerle yazılmalıdır. Kullanım sıklıklarına bakılmaksızın tüm Latince terimler italik yazılmalıdır. Makale sayfa numaraları ana metinden başlayacak şekilde sağ üst köşede yer almalıdır.

Denklem ve Sayılar: Makalede yer alan denklemler (1), (2), gibi denklemin sağında yer alacak şekilde numaralandırılır. Formüller ya da denklemler “Math Type” ile yazılmalıdır. Tüm değişkenler ve istatistiksel testler (t- istatistiği, t= 4.68, F- istatistiği gibi) italik olarak gösterilmelidir. Birden dokuza kadar sayılar yazıyla, 10 ve ilerleyen sayılar ise milyonlar ve cümle başında yer alanlar hariç olmak üzere rakamla gösterilmelidir. Büyük sayılarda sayının son rakamından itibaren üçerli gruplar arasına virgül veya nokta konulmamalı, bir boşluk bırakılmalıdır (50 000 gibi).  

Tablo, Şekil ve Grafikler: Tablolar metin içinde verilen bilgiyi bire bir tekrarlamayacak şekilde bağımsız ve bütün olmalıdır. Tablolar ardışık olarak metin içinde numaralandırılmalıdır. Tablo açıklama yazısı üstte yer alacak şekilde ayrı bir sayfada yer almalıdır. Dikey çizgiler sütunları ayırmak için kullanılmamalıdır. Sütun başlıkları kısa olarak, parantez içinde birim verilerek ve kısaltmalar açıklamalarda yer almalıdır. Açıklama sembolleri olarak sırasıyla ∗ , ∗∗ , ∗∗∗ kullanılmalıdır. Tüm resimler (fotoğraf ve çizimler) Şekiller olarak sınıflandırılmalıdır. Şekiller rakamla ardışık olarak metin içinde numaralandırılarak, ayrı bir dosya halinde sunulmalıdır. Örneğin;

Table 3: Extractive Firms in the World’s Top 25

Name of the Company

Ranking

Country

Field of Activity

Accounting Standard

Shell

1

Netherlands

Oil

IFRS

Exxon Mobile

2

United States

Oil

FASB

BP

4

United Kingdom

Oil

IFRS

Chevron

5

United States

Oil

FASB

Total

6

France

Oil

IFRS

Conoco Philips

7

United States

Oil

FASB

China National Petroleum

13

China

Oil

National Standards

ENI

17

Italy

Oil

IFRS

Gazprom

22

Russia

Oil, Gas

IFRS

 

KAYNAK GÖSTERME ŞEKLİ

Dergimize gönderilen makalelerin; referans sistemi, dipnotları ve kaynakçası APA (American Psychological Association) stilinde hazırlanmalıdır. APA’nın 6. Baskısının esas alınması gereklidir.

İngilizce makalelerin tamamıyla uyumu zorunlu iken, Türkçe makalelerde bağlaçlar Türkçe kullanılmalıdır.

APA stiline ilişkin bazı temel örneklere aşağıda verilmekle birlikte, bu stile ilişkin detaylı açıklamalara internetten ulaşılabilir.

METİN İÇİ GÖNDERMELER (ATIFLAR): Metin içi göndermeler ilgili bölümde parantez içinde verilecektir. Metin içinde kaynak gösterme;

Tek Yazarlı:

(Yazarın Soyadı, Yayın Tarihi, Sayfa Numarası) veya

Yazarın Soyadı (Yayın Tarihi, Sayfa Numarası)

(Zaif, 2007, s.53) veya

Zaif (2007, s.53)…

İki Yazarlı:

(Yazarın Soyadı ve Yazarın Soyadı, Yayın Tarihi, Sayfa Numarası) veya

Yazarın Soyadı ve Yazarın Soyadı (Yayın Tarihi, Sayfa Numarası)

(Ayanoğlu ve Ergin, 2015, ss.100- 104) veya

Ayanoğlu ve Ergin (2015, ss.100-104)…

Üç- Beş Yazarlı:

İlk Gösterim: (Yazarın Soyadı, Yazarın Soyadı ve Yazarın Soyadı, Yayın Tarihi, Sayfa Numarası) veya

Yazarın Soyadı, Yazarın Soyadı ve Yazarın Soyadı (Yayın Tarihi, Sayfa Numarası)

(Örten, Kaval ve Karapınar, 2015, s.325) veya

Örten, Kaval ve Karapınar (2015, s.325)…

Daha sonraki gösterimler: (Yazarın Soyadı ve diğerleri, Yayın Tarihi, Sayfa Numarası) veya

Yazarın Soyadı ve diğerleri (Yayın Tarihi, Sayfa Numarası) veya

(Örten vd., 2015, s.325) veya

Örten vd. (2015, s.325)…

Altı ve Daha Fazla Yazarlı:

(Yazarın Soyadı ve diğerleri, Yayın Tarihi, Sayfa Numarası) veya

Yazarın Soyadı ve diğerleri (Yayın Tarihi, Sayfa Numarası)

(Karapınar vd., 2010, s.67) veya

Karapınar vd. (2010, s.67)…

Başka Bir Kaynaktan Aktarma:

(Alıntılayan Yazarın Soyadı, Yayın Tarihi, Sayfa Numarası) veya

(Aktaran Yazarın Soyadı, Yayın Tarihi, Sayfa Numarası)

(Alıntılayan Gürbilek, 2004, s.115) veya

(Aktaran Johnson, 2007b, ss.37-38)

Dipnotlar: Üst simge kullanılarak yazılmalı, formül veya tablo içermemelidir.

KAYNAKÇA: Kaynakça ana metin sonunda eklerden sonra tablolardan önce yer almalıdır. Çift satır aralığı kullanılarak alfabetik olarak sıralanmalıdır. Yalnızca makalede atıf yapılan makale ve kitaplar kaynakçaya dahil edilmelidir. Kaynakça gösterimine ait örnekler aşağıda yer almaktadır: 

KİTAP:

Tek Yazarlı

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yayın Tarihi). Yapıtın adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

Zaif, F. (2007). Muhasebe verilerine dayalı risk ölçümü. Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.

İki Yazarlı

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., ve Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yayın Tarihi). Yapıtın adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

Karapınar A., ve Zaif F. (2013). Uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu finansal analiz (3. Baskı). Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.

Üç- Yedi Yazarlı

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. ve Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yayın Tarihi). Yapıtın adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

Atan M., Atan S., ve Arslantürk Y. (2012). Lisansüstü araştırmalarda istatistik uygulamaları (SPSS uygulamalı). Ankara, Türkiye. Dama Yayınları.

Sekiz ve Daha Fazla Yazarlı

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., …, Son Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yayın Tarihi). Yapıtın adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

Karapınar A. , Zaif F., Ayanoğlu Y., Bayırlı R., Altay A., Torun S., …, Bal H. (2011). Sermaye Piyasası Kurulu- türev araçlar. Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.

 

MAKALE:

Tek Yazarlı (DOI Numarasız)

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yayın Tarihi). Yayının adı. Dergi Adı, Cilt (Sayı), Sayfa Numarası. Erişim: Derginin İnternet Sitesi Adresi

Zaif, F. (2004). Avrupa Birliği denetim ve denetçiye ilişkin esasların uyumlaştırılması çalışmaları. Gazi İİBF Dergisi, 6(3), 153-177. Erişim: http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi

İki Yazarlı (DOI Numarasız)

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. ve Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yayın Tarihi). Yayının adı. Dergi Adı, Cilt (Sayı), Sayfa Numarası. Erişim: Derginin İnternet Sitesi Adresi

Ayanoğlu Y. ve Ergin N.E. (2015). Ertelenmiş vergilerin finansal tablo kullanıcıları açısından önemi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 1(1), 77-104. Erişim: http://gazipublishing.com/gazi-iktisat- ve-isletme-dergisi-giid

Üç - Yedi Yazarlı (DOI Numaralı)

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. ve Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yayın Tarihi). Yayının adı. Dergi Adı, Cilt (Sayı), Sayfa Numarası. doi: doi numarası.

Karapınar A., Zaif F., ve Torun S. (2012). Accounting for extractive industries: Global and Turkish perspective. Australian Accounting Review, 22(1), 40-50. doi: 10.1111/j.1835-2561.2011.00157.x